กุลพงษ์วาณิชย์ อ.; วัฒนะประดิษฐ์ ข. .; บรรณรุจิ บ. สันตินวัตกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการส่งเสริม องค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน). วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, [S. l.], v. 7, n. 5, p. 1269–1282, 2019. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/176809. Acesso em: 6 ก.พ. 2023.