สํวโรพ.; ศิริวรรณอ.; ฐิตวฑฺฒโนพ. กลยุทธ์การบริหารความขัดแย้งตามหลักพุทธบริหาร การศึกษาสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, v. 7, n. 4, p. 1073-1083, 25 ส.ค. 2019.