พระครูสุตรัตโนภาส; ศรีวิชัยส.; ฐิตวฑฺฒโนพ. รูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามมาตรฐานอุดมศึกษาของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, v. 7, n. 4, p. 1036-1047, 25 ส.ค. 2019.