(1)
จิวตระกูล เ. .; อินทรกำแหง อ. .; ประเสริฐสิน อ. . บริบท ปัญหาและแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยชุมชน. JMPS 2022, 10, 2229-2246.