(1)
อายุมั่น พ.; ฉัตรแก้ว พ. . สถาปัตยกรรมวัดพม่า: ประวัติศาสตร์ คุณค่า และการประกอบสร้างทางวัฒนธรรมในจังหวัดลำปาง. JMPS 2022, 10, 2157-2171.