(1)
พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์; เฟื่องฟูลอย เ. การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และกระบวนการของชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย. JMPS 2022, 10, 596-610.