(1)
พระเทพปริยัติเมธี. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมเชิงพุทธบูรณาการ เพื่อความพอเพียงบนพื้นฐานการขับเคลื่อนตามแนวประชารัฐ. JMPS 2022, 10, 611-624.