(1)
พิศุทธิสุวรรณ ภ.; ประเทืองรัตนา ช. ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนภายในสถานศึกษา. JMPS 2022, 10, 580-595.