(1)
วุฑฺฒิกโร พ.; ขาวเงิน ก. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้มรดกโลก ทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธศาสนา. JMPS 2022, 10, 407-421.