(1)
อัจฉรานุวัฒน์ ณ.; พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์. ผู้ไกล่เกลี่ยวิชาอาชีพกับทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท. JMPS 2022, 10, 886-897.