(1)
จิรกิจนิมิตร ณ. . การปกครองของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเมี่ยนผ่านองค์มติ ความเชื่อ สังคม วัฒนธรรม. JMPS 2022, 10, 858-870.