(1)
ทองสว่าง พ.; มะเสนะ ช.; ขันธะรี น. รูปแบบการจัดการความรู้ของผู้บริหารโรงเรียนยุคใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา. JMPS 2021, 9, 3096-3108.