(1)
หลินภู ม.; พระใหญ่ น.; ประเสริฐสิน อ.; จินงี่ ป. รูปแบบการให้คำปรึกษากลุ่มตามแนวสติปัฏฐาน เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาตามหลักพุทธธรรมของผู้ต้องขัง. JMPS 2022, 10, 693-705.