(1)
องคสิงห์ ห.; มิตรานันท์ ช.; วิบูลพัฒนะวงศ์ ก. . การศึกษาสภาพความต้องการจำเป็นต่อแนวทางการสนับสนุน พฤติกรรมเชิงบวกสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางพฤติกรรมในโรงเรียนเรียนร่วม. JMPS 2021, 10, 802-816.