(1)
ชวนนิยมตระกูล อ.; วัฒนะรัตน์ ป.; วิบูลพัฒนะวงศ์ ก. แนวทางพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในชั้นเรียนที่มีความแตกต่างหลากหลาย. JMPS 2021, 9, 2453-2468.