(1)
วิเศษสัตย์ ช. การวิจัยและพัฒนาทักษะนวัตกรรม ของเยาวชนไทยสำหรับรองรับการประกอบอาชีพในโลกอนาคต. JMPS 2021, 10, 497-508.