(1)
ภาชนะวรรณ อ.; วรปัญญา เ. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารโรงเรียน แกนนำและโรงเรียนเครือข่ายการจัดการเรียนรวม จังหวัดลพบุรี. JMPS 2021, 9, 3159-3171.