(1)
จันทร์โลหิต พ.; ปัญญาดี เ.; แก้วทิพย์ ส. แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับภูมิวัฒนธรรม: กรณีศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่. JMPS 2022, 10, 817-829.