(1)
คำไล้ ส.; มะเสนะ ช.; ลังกา ไ. รูปแบบการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. JMPS 2022, 10, 1243-1255.