(1)
ออกกิจวัตร ป.; ยอดสิน น. .; ยืนยาว พ. . .; ธาดาตันติโชค ธ. . ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างองค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคการศึกษา 5.0 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาในภาคกลางและภาคตะวันออก. JMPS 2022, 10, 2260-2272.