(1)
เกียรติคุณวงศ์ ณ.; แนรอท เ. การออกแบบกรอบแนวคิดสำหรับการวิจัย เพื่อศึกษาการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของแรงงานไทย. JMPS 2021, 9, 2288-2300.