(1)
ทัดสา ศ.; ฉลากบาง ว.; เสถียรนพเก้า พ. กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. JMPS 2022, 10, 1329-1343.