(1)
ผลอินทร์หอม ช.; หลีกภัย ไ. . รูปแบบการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและทักษะด้านสารสนเทศทางการบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล 4.0 ในเขตกรุงเทพมหานคร. JMPS 2022, 10, 2172-2185.