(1)
อร่ามพงษ์พันธ์ ส. .; จันทร์ศิลา ว. .; เชาวน์ชัย ส. . รูปแบบการบริหารกิจการนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. JMPS 2022, 10, 2079-2096.