(1)
ผลอำนวย น.; หวังสัจจะโชค ว.; ทิพย์วงศ์ ร. หลักประกันสุขภาพแรงงานประมงข้ามชาติและการปรับตัวภายใต้อนุสัญญาการทำงานในภาคประมงฉบับที่ 188: ปัญหาอุปสรรค และทิศทางการพัฒนาในอนาคต. JMPS 2021, 9, 2586-2601.