(1)
เพชรานรากร ช.; เถื่อนช้าง ว. .; บุญอ่อน ส. . รูปแบบการบริหารงานวิชาการเชิงพุทธของผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์. JMPS 2022, 10, 2143-2156.