(1)
ปฐมโรจนฤทธ์ ว.; เลิศบัวสิน ศ. . แนวทางการฟื้นฟูผู้พิการให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC). JMPS 2022, 10, 2050-2064.