(1)
ทันการ ส.; จิตตลดากร ส. การพัฒนากีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน. JMPS 2022, 10, 1880-1895.