(1)
วัฒนะประดิษฐ์ ข.; บูรณสิงห์ ธ.; ณ นคร ส.; วราโพธิ์ ด. การพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้วยรูปแบบนวัตกรรม การสร้างวิศวกรสันติภาพท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ชุมชนให้เกิดสันติสุข. JMPS 2021, 9, 895-907.