(1)
วาทโกวิโท พ.; วชิรปญฺโญ พ.; วัฒนะประดิษฐ์ ข. การพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำท้องถิ่น ในการเป็นวิศวกรสันติภาพเพื่อสร้างสันติสุขในชุมชน. JMPS 2021, 9, 458-466.