(1)
ไพเพอร์ จ. .; ปัญญาดี เ. .; ยศสุข ป. .; แก้วทิพย์ ส. . การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาชุมชนรอบเขื่อนสิริกิติ์. JMPS 2022, 10, 1942-1955.