(1)
พีรพัชระ จ.; ยังวรวิเชียร พ.; ประจักษ์จิตร ช.; สุวรรณรักษ์ จ. แนวทางการจัดอบรมวิชาชีพด้านอาหาร สำหรับผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายเหนือจังหวัดเพชรบุรี. JMPS 2022, 10, 538-552.