(1)
จันทร์ภูชงค์ ส.; จิตตลดากร ส. ความยั่งยืนทางการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี. JMPS 2022, 10, 1203-1216.