(1)
โสสุทธิ์ เ. .; วิจักขณาลัญฉ์ ส.; เนืองเฉลิม ป. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาชีพครู. JMPS 2021, 9, 2877-2892.