(1)
สารบรรณ ส.; วิสุทฺธิญาณเมธี พ. .; พุดชู ส.; อินปิง น. .; คำแก้ว ส. กระบวนการทางสังคมเชิงพุทธกับการป้องกันการตั้งครรภ์ ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น จังหวัดพะเยา. JMPS 2021, 9, 2484-2503.