(1)
สาระวงศ์ ป.; มะเสนะ ช.; ภูมิชัย ว. รูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาด้วยสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ในสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล. JMPS 2021, 9, 2849-2863.