(1)
การุณ ว.; มะเสนะ ช.; โพธิ์กลิ่น ส. รูปแบบการบริหารการศึกษาปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด. JMPS 2021, 9, 1940-1951.