(1)
วุฑฺฒิวํโส พ. . .; วัฒนะประดิษฐ์ ข. . ความดีสากล 5 ประการ: หลักการต้านภัยโควิด-19ของพระธรรมกาย. JMPS 2020, 8, 371-385.