(1)
พรหมพินิจ โ.; วัฒนะประดิษฐ์ ข. .; ธมฺมหาโส พ. กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะด้านความปลอดภัยของ นักบินอากาศยานเบาพิเศษร่มบิน ตามหลักพุทธสันติวิธี. JMPS 2020, 8, 213-225.