(1)
ศิลปดอนบม อ. .; ศรีโภคางกุล ศ. การกำเนิดของพรรคอนาคตใหม่ที่มีผลกระทบต่อพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งปีพุทธศักราช 2562: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น. JMPS 2020, 8, 320-335.