(1)
กุลสุทธิ์ก.; เชาวนปรีชาข.; วุฒิสิวะชาติกุลจ.; โอวาทนุพัฒน์ณ. การพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทยเพื่อสังคมในอนาคตผ่าน กระบวนการค่ายภาษาอังกฤษ*. JMPS 2019, 7, 951-967.