(1)
ปานสวัสดิ์ น.; ธมฺมหาโส พ.; บรรณรุจิ บ. คุณลักษณะของผู้นำชุมชนเพื่อสันติภาพที่พึงประสงค์ในสังคมไทยปัจจุบัน. JMPS 2019, 7, 1595-1605.