(1)
ทีปงฺกโร พ.; วัฒนะประดิษฐ์ ข. .; บรรณรุจิ บ. รูปแบบการสืบสานวิถีแห่งศรัทธาที่มั่นคงของ ชาวพุทธในสหภาพเมียนมา. JMPS 2019, 7, 1098-1111.