(1)
กุลพงษ์วาณิชย์ อ.; วัฒนะประดิษฐ์ ข. .; บรรณรุจิ บ. สันตินวัตกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการส่งเสริม องค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน). JMPS 2019, 7, 1269-1282.