(1)
สํวโรพ.; ศิริวรรณอ.; ฐิตวฑฺฒโนพ. กลยุทธ์การบริหารความขัดแย้งตามหลักพุทธบริหาร การศึกษาสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา. JMPS 2019, 7, 1073-1083.