(1)
พระครูสุตรัตโนภาส; ศรีวิชัยส.; ฐิตวฑฺฒโนพ. รูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามมาตรฐานอุดมศึกษาของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. JMPS 2019, 7, 1036-1047.