[1]
กำเหนิดฤทธิ์ ป. 2022. หลักพุทธธรรม : กฎหมายกัญชาทางการแพทย์. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 10, 5 (ส.ค. 2022), 2326–2335.