[1]
จิวตระกูล เ. , อินทรกำแหง อ. และ ประเสริฐสิน อ. 2022. บริบท ปัญหาและแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยชุมชน. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 10, 5 (ส.ค. 2022), 2229–2246.