[1]
พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ และ เฟื่องฟูลอย เ. 2022. การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และกระบวนการของชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 10, 2 (เม.ย. 2022), 596–610.