[1]
พระเทพปริยัติเมธี 2022. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมเชิงพุทธบูรณาการ เพื่อความพอเพียงบนพื้นฐานการขับเคลื่อนตามแนวประชารัฐ. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 10, 2 (เม.ย. 2022), 611–624.